Aktuálne opatrenia v CVČ. Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá.

Centrum voľného času Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom

email: cvcdca@seznam.cz, www.cvcdubnica.sk, mobil: 0907710872

 Pokyny pre rodičov a členov záujmových útvarov

  • do centra voľného času možno vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami s použitím respirátora FFP2
  • pri vstupe je každý povinný dezinfikovať si ruky
  • od 4.10. 2021 je  každý člen záujmového útvaru povinný predložiť:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (odovzdáva sa pri každom nástupe na krúžok)

  • v prípade príchodu na záujmový útvar bez vyhlásenia o bezpríznakovosti  sa člen záujmového útvaru nemôže zúčastniť záujmovej činnosti a bude kontaktovaný  zákonný zástupca,
  • člena záujmového útvaru môže v priestoroch CVČ sprevádzať len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestore zdržuje len nevyhnutný čas, potrebný na prezlečenie a prichystanie dieťaťa na záujmový útvar. Po ňom je osoba povinná opustiť budovu.
  • pre dieťa si príde 5 min pred skončením záujmového útvaru
  • ak člen záujmového útvaru navštevuje školu – triedu, ktorá je v karanténe nezúčastní sa záujmového útvaru a informuje svojho vedúceho krúžku,
  • všetci členovia ZÚ sú povinní riadiť sa pokynmi a nariadeniami

Pokyny boli vydané v súlade  so Školským semaforom MŠVVaŠ SR

Opatrenia budú trvať do odvolania resp. aktualizácie pokynov príslušných orgánov.