OZ Srdiečko pomáha k aktívnemu tráveniu voľného času.

Občianske združenie Srdiečko o.z. pri CVČ združuje deti, mládež, rodičov a priateľov CVČ Dubnica nad Váhom, rovnako ako aj dobrovoľných záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí či rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v centre voľného času i mimo neho.

Srdiečko vzniklo v roku 2016 a snaží sa pomôcť deťom, mládeži a rodinám pri aktívnom využívaní voľného času. Ak máte záujem prečítať kompletné stanovy tohto združenia, môžete tak urobiť tu – Stanovy Srdiečka o.z. pri CVČ. 

Občianske združenie Srdiečko pri CVČ Dubnica nad Váhom

Cieľ činnosti Srdiečko o.z. pri CVČ

Ako občianske združenie chceme plniť tieto ciele:

 • Poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času.
 • Uspokojovanie a usmerňovanie záujmov detí, mládeže a dospelých a vytváranie návykov pre vhodné využívanie voľného času.
 • Podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.
 • Integrácia handicapovaných detí a mládeže medzi zdravé deti a mládež.
 • Iniciovanie vzniku nových voľno časových aktivít pre všetky komunity.
 • Realizovanie voľnočasových projektov (šport, vzdelávanie, kultúra)
 • Organizácia vzdelávacích kurzov, školení, športových a záujmových krúžkov, rôznych športových, kultúrnych, spoločenských, ekologických, vzdelávacích a osvetových akcií pre všetky vekové kategórie.
 • Umožnenie mladým využívať zmysluplne voľný čas a vyhnúť sa tak prípadným negatívnym vplyvom. Ponúknuť im vhodné aktivity a tak podporiť protidrogovú a proti kriminálnu činnosť mládeže,
 • Realizácia aktivity na podporu a ochranu zdravia.
 • Podporovanie tolerancie, priateľstva a rešpektu naprieč etnickými skupinami a sociálnymi vrstvami.
 • Rozvoj pozitívneho vzťahu detí a mládeže k prírode, kultúre, športu.
 • Organizácia táborov, stretnutí pre deti, mládež, rodiny, deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
 • Finančná výpomoc pri nákupe a získavaní nových pomôcok, športových potrieb, kostýmov, údržby, prevádzky a starostlivosti o telovýchovné a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve a v prenájme občianskeho združenia.
 • Zabezpečovanie všestranných podmienok pre účasť členov na športových, turistických podujatiach (tréningy, súťaže, turnaje) na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Poskytovanie alebo finančné uhrádzanie nákladov s nimi súvisiacimi ako aj materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, občerstvenie, hygiena poplatky a iné náhrady za účasť na jednotlivých podujatiach.

Ako nás môžete podporiť?

Občianske združenie Srdiečko môžete podporiť zaslaním príspevku na číslo účtu:

SK 70 0200 0000 0037 1969 0958.

Ďakujeme.

Dokumenty k 2% -3% z daní.

 • vyhlásenie 2-3% za rok …..
 • potvrdenie o zaplatení dane

VĎAKA OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU SRDIEČKO SA NÁM PODARILO

Kobyla Saša

Vďaka Srdiečku sme zakúpili nový štvornohý prírastok do našej Minizoo.

Letné tábory

Vďaka Srdiečku sme zakúpili pomôcky pre deti na letné tábory v našom CVČ. 

Funny park Oravská Lesná

Vďaka Srdiečku sme mohli s deťmi vycestovať do zábavného parku v Oravskej Lesnej. 

Vysoké Tatry

Vďaka Srdiečku sme zažili vysokohorskú turistiku a pozreli si aj Tricklandiu.