Základným predmetom činnosti CVČ Dubnica nad Váhom je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti  pre deti a mládež vo veku od 5 do 26 rokov a tiež zabezpečovanie záujmovej a rekreačnej činnosti detí.

V našom zariadení majú možnosť tráviť svoj voľný čas všetky deti bez rozdielu – zdravé, problémové i hendikepované. Usmerňujeme rozvoj ich záujmu, vytvárame podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a formujeme ich návyky užitočného využívania voľného času. Prostredníctvom detí zapájame do našej činnosti často i rodičov či starých rodičov.

Činnosť nášho centra voľného času môžeme rozdeliť na dva okruhy – na pravidelnú činnosť a činnosť príležitostnú.

Naša pravidelná činnosť

Do pravidelnej činnosti CVČ patria všetky naše aktivity, ktorým sa venujeme neustále počas celého školského roka – sú to najmä rôzne záujmové krúžky, prednášky pre deti materských a základných škôl, práca s problémovými či hendikepovanými deťmi v spolupráci so Združenou špeciálnou školou.

Tieto aktivity prehlbujú vedomosti a zručnosti detí v oblasti kultúry, umenia, spoločenských vied, vedy a techniky, prírodovedy, telovýchovy a športy. Spoločne rozvíjame myslenie, tvorivosť a kreativitu, vytvárame v deťoch pozitívny postoj k práci, k ľuďom, k sebe samému aj k životnému prostrediu.

Prostriedky na financovanie našej pravidelnej činnosti pochádzajú z  vlastného rozpočtu, zo vzdelávacích poukazov, z poplatkov za krúžky, prípadne zo sponzorských darov.

Záujmové krúžky

Ponuku krúžkov na aktuálny školský rok si môžete pozrieť v samostatnej sekcii „Krúžky“.

Prednášky

Prvé roky života sú kľúčom k formovaniu ľudskej osobnosti, osobnosti dieťaťa – detská myseľ a duša je otvorená, dieťa si ešte neosvojilo neprimerané návyky správania sa. Predškolský vek dieťaťa je neopakovateľnou príležitosťou pre rozvíjanie detských predstáv o zdravom životnom štýle.

Najúčinnejším prostriedkom je rozprávka. Dieťa cez ňu spoznáva nové a zaujímavé skutočnosti zo života človeka. Dieťa predškolského veku intenzívne objavuje svet, osvojuje si hodnoty a aj prostredníctvom rozprávok si začne uvedomovať, čo je dobro a čo zlo. Program prednášky sa odohráva na základe špeciálnych rozprávok – príbehov. Rozprávaním o príbehu si deti sami nachádzajú poučenie.

Program obsahuje tematické bloky:

 • Zdravie: pochopenie pojmu zdravie, pohoda duševná, telesná a sociálna.
 • Hygiena: dôležitosť predchádzania nákazám, dodržiavanie základov osobnej hygieny. Posilnenie motivácie k dodržiavaniu základných hygienických návykov.
 • Výživa: zoznámenie sa s rôznymi druhmi potravín, rozlíšenie medzi zdravou a nezdravou výživou.
 • Vzťahy k ostatným: uvedomenie si podstaty kamarátstva, priateľstva a jeho význam pre ľudský život.
 • Alkohol: zistenie základných znalostí detí o alkohole, ich skúsenosti s požívaním alkoholických nápojov u rodičov a ďalších dospelých v ich okolí.
 • Fajčenie: informovanie detí o škodlivých dôsledkoch fajčenia na ľudský organizmus.
 • Drogy: poučenie detí o rôznych rastlinách, v ktorých môžu byť nám škodlivé látky, vysvetlenie, čo sú nedovolené drogy.
 • Nebezpečenstvo od cudzích ľudí: vystríhanie detí od komunikácie s neznámymi ľuďmi, poučenie o tom, aké nám hrozí nebezpečenstvo.

Na I. stupni základných škôl je dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k druhým, zvyšovanie odolnosti detí voči negatívnym sociálno-patologickým vplyvom, ktoré stále zasahujú stále nižšie vekové kategórie detí základných škôl.

Preventívne aktivity:

 • Zdravie a zdravé telo: význam a ochrana duševného zdravia detí, poukázanie na dôležitosť vlastného názoru a poukázanie na zlý vplyv drog na zdravie, ukázať spôsoby odmietnutia drog.
 • Deti a moderné komunikačné technológie: rozoberanie tém ako sú mobilné telefóny, internet, sociálne siete.
 • Vzťahy k ostatným: uvedomenie si podstaty kamarátstva, priateľstva a jeho význam pre ľudský život.
 • Alkohol: zistenie základných znalostí detí o alkohole, ich skúsenosti s požívaním alkoholických nápojov u rodičov a ďalších dospelých v ich okolí.
 • Fajčenie: informovanie detí o škodlivých dôsledkoch fajčenia na ľudský organizmus.
 • Drogy: poučenie detí o rôznych rastlinách, v ktorých môžu byť nám škodlivé látky, vysvetlenie, čo sú nedovolené drogy.
 • Nebezpečenstvo od cudzích ľudí: vystríhanie detí od komunikácie s neznámymi ľuďmi, poučenie o tom, aké nám hrozí nebezpečenstvo.
 • Vzťahy v triede: trieda ako sociálna skupina, podpora priaznivej sociálnej klímy a vzťahov v kolektíve, vzájomná pomoc medzi spolužiakmi, nadobúdanie sociálnych zručností – asertivita, empatia.

Sociálno-patologické javy spoločnosť degradujú a ekonomicky oslabujú, preto je nutné o nich neustále hovoriť a hľadať nové spôsoby a cesty prevencie ich vzniku a tiež možnosti ich riešenia.

Preventívny program pre 5. ročník ZŠ:

 • Zdravo žiť: zdravá výživa a nevhodné stravovacie návyky.
 • Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok: téma závislosti na alkohole, fajčení či drogách; následky užívania návykových látok na človeka a jeho blízke okolie; účinky drog na organizmus detí, príznaky užívania drog, schopnosť povedať NIE.
 • Podpora pozitívneho sebahodnotenia: objavenie vlastnej identity, pozitívne hodnotenie seba i ostatných.
 • Poruchy správania: agresivita, agresívne správanie
 • Šikanovanie
 • Rasizmus
 • Ľudské práva

Preventívny program pre 6. ročník ZŠ:

 • Zdravý životný štýl: objasnenie pojmov stres, napätie, úzkosť.
 • Prvý kontakt s drogou: charakteristika drogy a závislosti, rizikové faktory, príčiny užívania drog, schopnosť povedať nie.
 • Fajčenie a tabakizmus: účinky tabaku na organizmus, rozdiel medzi pasívnym a aktívnym fajčením, účinky nikotínu na organizmus.
 • Alkohol: alkohol a jeho účinky na mladý organizmus, vplyv alkoholu na správanie jednotlivca.
 • Moderné závislosti a gamblerstvo: závislosť na mobile, internete, sociálnych sieťach, online hrách.
 • Šikanovanie: kyberšikana, sexting a iné moderné formy šikany.
 • Prevencia voči rasizmu, intolerancii a diskriminácii

Preventívny program pre 7. ročník ZŠ

 • Legálne a nelegálne drogy: rozdelenie drog, vysvetlenie pojmu prevencia a závislosť; dôvody, prečo mladí berú drogy;, následky užívania na človeka a jeho okolie, poučenie o právnych následkoch užívania a prechovávania drog, mýty a fakty o drogách.
 • Šikanovanie na školách
 • Kriminalita: príčiny delikvencie, vplyv médií na spoločnosť.
 • Moderné závislosti: gamblerstvo, poruchy príjmu potravy.
 • Rasizmus
 • Ľudské práva

Preventívny program pre 8. a 9. ročník ZŠ:

 • Legálne a nelegálne drogy: rozdelenie drog, vysvetlenie pojmu prevencia a závislosť; dôvody, prečo mladí berú drogy;, následky užívania na človeka a jeho okolie, poučenie o právnych následkoch užívania a prechovávania drog, mýty a fakty o drogách.
 • Príprava na vstup do dospelosti: sexuálna výchova, poučenie o dôsledkoch sexuálneho správania, fakty a AIDS, HIV; problémy v období puberty.
 • Šikanovanie na školách, kyberšikana: poučenie o legislatíve – Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, §155 Ublíženie na zdraví, §183 Obmedzovanie osobnej slobody, §192 Nátlak, §373 Ohováranie, §360 Nebezpečné vyhrážanie.
 • Nelátkové závislosti: anorexia, gamblerstvo, sebapoškodzovanie, sekty.
 • Rasizmus, xenofóbia, diskriminácia
 • Kriminalita
 • Ľudské práva

VEDO

VEDO je prírodovedné exkurzné dopoludnie pre deti materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl.

Pre žiakov MŠ: je to prehliadka zvierat nášho zariadenia. Prehliadka je bezplatná a v rámci nej je možné povoziť sa na poníkovi za poplatok.

Žiaci I.stupňa ZŠ si vyberajú z 2 okruhov:

 1. okruh: Teráriové zvieratá v Centre voľného času + ukážka zvierat
 2. okruh: Zvieratá v areáli Centra voľného času + ukážka zvierat

Prírodovedné dopoludnia sa konajú v čase od 8:00 do 11:00.  Na exkurziu sa treba prihlásiť vždy na začiatku daného školského roka.

Naša príležitostná činnosť

Do našej príležitostnej činnosti patria jednorazové, prípadne pravidelne sa opakujúce podujatia. Pri ich tvorbe vychádzame z prirodzeného záujmu detí a mládeže, z tradícií nášho CVČ a tiež rôznych sviatkov. Výraznú časť týchto aktivít tvorí organizácia našich vlastných alebo celomestských podujatí (Vítanie jari, Deň pre mamičku, Mikuláš, Živý Betlehem, atď.) a tiež poriadanie letných pobytových a prímestských táborov. V našom portfóliu je tiež návšteva našej Mini ZOO či vozenie na poníkoch pri rôznych spoločenských podujatiach alebo pre firmy. Taktiež organizujeme vedomostné olympiády a športové súťaže podľa pokynov Krajského školského úradu v Trenčíne.

Pri našej príležitostnej činnosti venujeme zvýšenú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, preventívnym aktivitám zameraným na prevenciu voči patologickým javom spoločnosti (alkohol, fajčenie, drogy, gamblerstvo). V deťoch podporujeme návyky zdravého spôsobu života a zdravej životosprávy.

Tábory

Počas roka organizujeme viacero druhov táborov pre deti a mládež, napr. letné tábory s rôznorodým zameraním, jesenné, jarné tábory, prímestské či pobytové tábory.

O každom novom tábore, ktorý vymyslíme,  vás budeme včas informovať v sekcii „Novinky“ a „Podujatia“.

Tábory budú zverejnené od štvrtka 2.5.2024.

Súťaže

Ako centrum voľného času sme organizátorom rozličných súťaží pre žiakov základných a stredných škôl. Informácie o súťažiach pre aktuálny školský rok rovnako ako aj výsledkové listiny nájdete v samostatnej sekcii „Súťaže“.

Celomestské podujatia

Počas všetkých mesiacov školského roka spríjemňujeme život obyvateľom Dubnice nad Váhom podujatiami určenými pre širokú verejnosť. Taktiež sa spolu s našimi deťmi zapájame do viacerých podujatí, organizovaných mestom – či už ako účinkujúci alebo spoluorganizátori.

Aj o týchto našich aktivitách sa dočítate v sekcii „Novinky“ a nájdete ich aj v kalendári našich pripravovaných podujatí.