Kontaktné informácie

Adresa

Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom

Telefón

042/4422 765

Email

cvcdca@seznam.cz

cvcriaditel@gmail.com – prihlášky, kurzy, tábory

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok 9:00 – 17:00

Pridajte sa k nám
„Oznamovanie protispoločenskej činnosti“
Zákon č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.
Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti  v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom – hlavný kontrolór Mesta Dubnica nad Váhom. Hlavný kontrolór mesta plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom, ak takáto organizácia zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.
Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti zákona č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) tohto zákona.
 Spôsoby podania oznámenia:
  • písomne priamo zodpovednej osobe v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. – do rúk hlavného kontrolóra mesta“, a to na adresu:
Mesto Dubnica nad Váhom
Hlavný kontrolór mesta
Bratislavská 434/9
018 41  Dubnica nad Váhom
  • elektronickou formou je možné uskutočniť podanie oznámenia na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: kontrolor@dubnica.eu , a to kedykoľvek 24 hodín denne a je prístupná len hlavnému kontrolórovi mesta,
  • osobne v kancelárii hlavného kontrolóra Mesta Dubnica nad Váhom na adrese Mestský úrad Dubnica nad Váhom,  Bratislavská 434/9, 018 41  Dubnica nad Váhom, a to v čase po predchádzajúcej dohode s hlavným kontrolórom mesta,
  • oznámenie je možné podať aj anonymne.
Postupy prijímania a preverovania oznámení a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na prijaté oznámenie upravuje vnútorný predpis Mesta Dubnica nad Váhom – Vnútorný predpis o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je záväzný pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom, ak takáto organizácia zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.
Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa: Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4  Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany  bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov upravuje podľa konkrétnej situácie  Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na poskytnutie poradenstva je oprávnený úrad, ktorý je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany – Úrad na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk/o-nas/#kontakty).
Podmienky poskytnutia ochrany a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pri plnení úloh v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa v oblasti ochrany osobných údajov postupuje podľa Zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.