Rada školského zariadenia pri Centre voľného času bola ustanovená v zmysle § 24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie Rady CVČ trvá od 07.10.2019 do 06.10.2023.

Členovia rady: 

  • PaedDr. Tamara Gräffinger – za pedagogického zamestnanca – PREDSEDA RADY ŠKOLY
  • Bc. Andrea Gáborová  – za nepedagogického zamestnanca
  • Ildiko Páczová– za rodičov
  • Mgr. Mária Balážová – za zriadovateľa
  • Ing. Emil Suchánek – za zriaďovateľa
  • Ing. Tomáš Truchlý – za zriaďovateľa
  • Ing. Lea Búranská – za zriaďovateľa

Zápisnice zo zasadnutí Rady CVČ