Rada školského zariadenia pri Centre voľného času bola ustanovená v zmysle § 24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie Rady CVČ trvá od 07.10.2023 do 06.10.2027.

Členovia rady: 

  • PaedDr. Tamara Gräffinger – za pedagogického zamestnanca
  • Bc. Andrea Gáborová  – za nepedagogického zamestnanca
  • Ildiko Páczová– za rodičov
  • Ing. Iveta Dianová  – za zriadovateľa
  • Ing. Emil Suchánek – za zriaďovateľa
  • Mgr. Marián Kontelík – za zriaďovateľa
  • Vladimír Lukáč – za zriaďovateľa

Zápisnice zo zasadnutí Rady CVČ