Centrum voľného času Dubnica nad Váhom_vstup
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Vitajte v CVČ Dubnica nad Váhom

Výchova detí vo voľnom čase a jej pedagogické ovplyvňovanie sa stáva v súčasnosti jednou z najdôležitejších spoločenských a pedagogických požiadaviek u nás i vo svete. Stále pretrvávajúce trendy preceňovania vzdelávania majú za následok to, že výchovy ubúda a stráca sa výchovná funkcia školy i rodiny. Mnohé príčiny treba hľadať vo využívaní voľného času detí a mládeže, ktorý je často ponechaný živelnosti, priemyselnej zábave a nie zmysluplnej aktivite a osvete.

Vo výchovnom procese by sa mali používať iné metódy, formy a prostriedky ako v procese vzdelávacom, pretože vychovávanie mimo školy i v nej má kvalitatívne iný charakter ako vyučovanie. Milo Zelina ako jeden z autorov projektu milénium uvádza:

„Výchova je dôležitejšia ako vzdelávanie. Vzdelávanie je jednou časťou výchovy. Nemôže existovať len „čisté“ vzdelávanie alebo „čistá“výchova; vždy sú prepojené s rozličným podielom účasti jednotlivých fenoménov, niekedy ťažko odlíšiteľných“

Centrum voľného času reaguje na všetky zmeny v spoločnosti, ktoré priniesli nielen veľa pozitívneho, no aj množstvo negatív. Rodina, škola a školské zariadenia v súčasnosti zápasia s množstvom problémov, najmä ekonomických. Preto aj v stanovených cieľoch a čiastkových úlohách je nutné počítať s tým, že nie všetky sa budú dať realizovať stopercentne, bude treba ich modifikovať a prispôsobiť meniacim sa podmienkam.

Prečo naše CVČ?

0

rokov skúseností

0

kvalifikovaných vychovávateliek

0

šťastných detí

0

rôznych aktivít

Naše poslanie

Centrum voľného času je zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, žiakov a rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Usmerňujeme rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárame podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľame sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času. Zabezpečujeme tiež súťaže pre deti základných a stredných škôl.

Ako centrum voľného času môžeme poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, ďalším právnickým, fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Naše centrum voľného času bolo zriadené ako zariadenie s celoročnou prevádzkou, spravidla sa členiace podľa záujmových oblastí na oddelení a na záujmové útvary. Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami môžeme zriaďovať záujmové útvary.

Naša vízia

Našou víziou je pokračovať v budovaní  moderného a flexibilného centra voľného času pre všetky cieľové skupiny a ich voľnočasové potreby, aktivity.  Ako školské zariadenie chceme byť otvoreným spoločenstvom detí, rodičov, pedagógov ale aj širšej verejnosti. Náš výchovno-vzdelávací proces staviame na humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.

V rokoch 2022 – 2026 sa budeme snažiť:

 • Kreovať, rozvíjať a ponúkať pravidelné i príležitostné aktivity pre rôzne cieľové skupiny a prebúdzať u nich záujem sa do týchto aktivít zapájať.
 • Kreovať a rozvíjať záujmové útvary, zodpovedajúce požiadavkám a potrebám cieľových skupín  – detí a mládeže.
 • Rozvíjať spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a školami v meste.
 • Podporovať odborný a profesijný rast našich interných i externých pedagogických zamestnancov.
 • Podporovať a rozvíjať dobrovoľníctvo v oblasti lektorovania záujmových útvarov.
 • Zlepšovať estetiku prostredia centra a jeho okolia.
 • Získavať finančné prostriedky formou sponzoringu, príležitostných darov a zapájaním sa do projektov podporujúcich zdravý spôsob života.

Radi by sme tiež vytvorili novú členskú základňu:

 • Klubový program pre materské školy, programy pre základné školy ( špecializovaný prístup k nadanými k a talentovaným deťom, intolerancia k formám šikanovania, prevencia proti látkovým a nelátkovým závislostiam a iným patologickým javom).
 • Klubový program pre mamičky  – moderné formy prostredníctvom certifikovaných lektorov.
 • Klubový program pre deti a mládež s postihnutím.
 • Programy pre ŠKD – uskutočňovať také aktivity , ktoré ŠKD nedokáže administrovať.

Čo vám ponúkame?

Aktívne trávenie voľného času

Deti sa u nás učia tráviť svoj voľný čas aktívne a efektívne. Ponúkame vám široké spektrum krúžkov, z ktorých si to svoje vyberie športovec, tanečnica, tvorilky aj malí vedátori.

Krúžky
Pracujeme aj počas prázdnin

Naše zariadenie je otvorené celoročne. Voľný čas počas prázdnin vypĺňame deťom letnými a prímestskými tábormi či rôznymi podujatiami pre verejnosť.

Činnosť CVČ
Profesionálny prístup

Deti sú naša vášeň – v našom CVČ pracujú ľudia, ktorí sú pre prácu s deťmi zanietení a majú k nim vybudovaný pozitívny priateľský vzťah.

Priestor aj pre hendikepované deti a dospelých

Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami môžeme zriaďovať záujmové útvary.

Prečítajte si viac

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA 2023-2024

Zaujala vás naša činnosť? Pridať sa k nám môžete počas celého školského roka.

Prihlásiť sa

042/4422 765