Výberové konanie na miesto riaditeľa Cvč - rozhodnutie

V centre voľného času sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľky bola menovaná

Mgr. Alena Porubčanová.

V Centre voľného času Pod hájom 1356 Dubnica nad Váhom pracujem na pozícii riaditeľky od roku 2011. Predtým som pracovala, ako vychovávateľka  kde som mala možnosť spoznať činnosť v každej výchovno-vzdelávacej oblasti.

Mojou osobnou ambíciou je pracovať s deťmi a mládežou a odovzdávať im svoje skúsenosti, vedomosti a viesť ich k aktívnemu využívaniu voľného času. Naučiť ich efektívne a tvorivo využívať voľný čas. Ukázať im ako si môžu zorganizovať svoje voľno a naplniť ho zmysluplnými činnosťami. Výchova detí je jednou z najdôležitejších úloh, ktorú pred nás kladie život. Za výchovu detí majú v prvom rade zodpovednosť rodičia, potom škola a aj v neposlednom rade školské zariadenie ako je to naše, v ktorom sa uskutočňuje výchova v čase mimo vyučovania. Táto práca sa stala mojím koníčkom. Som presvedčená, že mimoškolská činnosť je veľmi dôležitá najmä v tomto období, kedy rastie kriminalita mládeže, šikanovanie, xenofóbia, závislosť na návykových látkach.

Riadiaca práca v centre voľného času mi umožňuje naplniť osobné ambície v širšom meradle a zároveň odovzdávať skúsenosti, vedomosti a nové informácie i svojim kolegom.

Centrum voľného času je školské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti, mládež počas celého roka vrátane prázdnin.

Poslaním centra voľného času je usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov, vytvárať podmienky pre rozvoj ich praktických zručností a podporovať návyky aktívneho tvorivého využitia voľného času. Motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne postavenie, materinský jazyk, či farbu pleti. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi, hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na úspešný život v neustále sa meniacej spoločnosti. Poslaním centra voľného času je vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj nadania, talentu detí a mládeže. Pomôcť deťom vyrásť na dobrých múdrych, sebavedomých a šťastných ľudí.

Dôležitou súčasťou centra voľného času sú hodnoty, na ktorých nám záleží. Tie predstavujú základné kamene, na ktorých stojí centrum voľného času. Sú to kvality, na ktorých nám záleží. Uznávanými hodnotami centra voľného času sú sloboda, ľudskosť, empatia, úcta k sebe samému a druhým, rešpektovanie pravidiel, výchova príkladom, trpezlivosť, sebareflexia a tolerancia.

Mojou víziou je pokračovať v budovaní moderného centra voľného času .

Mám záujem pokračovať v budovaní moderného centra voľného času, ako centra vzdelania, výchovy, kultúry a športu z toho dôvodu aby centrum voľného času bolo plné radosti, tvorivosti a úsilia. Zariadenie bude otvoreným spoločenstvom detí, mládeže, pedagógov, rodičov, ale aj širšej verejnosti. Bude spájať kvalitný a efektívny edukačný proces s voľno-časovými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností detí so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v živote. Výchovný proces postavený na humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpekte. Víziou centra voľného času je aby sme boli moderným školským zariadením materiálne a technicky dobre vybaveným, ktoré vzdeláva a vychováva deti, mládež, tak aby boli schopní neskôr sa uplatniť na trhu práce.

V nasledujúcich rokoch sa ako riaditeľka budem z hľadiska napĺňania vízie snažiť:

 • zlepšiť postavenie centra voľného času v školskom prostredí,
 • kreovať a rozvíjať záujmové útvary zodpovedajúce požiadavkám a potrebám detí a mládeže,
 • rozvíjať spoluprácu s mestom , rodičmi, verejnosťou, školami,
 • zlepšovať estetiku prostredia,
 • posilňovať v deťoch schopnosť vyrovnať sa aj s neúspechom, rozšíriť aktivity centra voľného času o profesionálnu podporu práce s mládežou, aktívne a efektívne sa podieľať na rozvoji mládežníckej politiky mesta, byť jeho koordinátorom a podporovateľom,
 • podporovať a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť,
 • rozšíriť aktivity s hendikepovanými mladými ľuďmi,
 • rozšíriť možnosti verejnej prezentácie prostredníctvom súťaží a prehliadok,
 • v súlade s Národným programom podpory zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie sociálno-patologických javov, hlavne v oblasti primárnej prevencie,
 • rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania. Získavať nové poznatky a informácie,
 • skvalitniť materiálno-technické vybavenie centra voľného času, tak aby zodpovedalo požiadavkám modernej doby,
 • v pravidelnej záujmovej činnosti venovať pozornosť záujmom detí a na základe ich požiadaviek vytvárať záujmové krúžky, kluby a iné formy činnosti,
 • vytvárať priestorové a motivačné zdroje v spolupráci s ďalšími školskými a kultúrnymi inštitúciami v meste Dubnica nad Váhom.

Kľúčové pre nás je a bude aby naše centrum voľného času bolo aj naďalej bezpečným prostredím z pohľadu emocionálneho rozvoja, motivácia detí vzdelávať sa rastie tam, kde cítia, že môžu robiť chyby, alebo zlyhať a nebudú vysmiatí či zosmiešňovaní. Je preto potrebné „čítať“ v našich deťoch a sledovať čo sa deje v ich vnútri.

Budem sa zo všetkých síl snažiť vytvoriť príjemné prostredie ako aj samotnú atmosféru a verím, že nielen deti, mládež, rodičia ale aj širšia verejnosť bude i naďalej súčasťou centra voľného času.

Úsmev je dar a ten sa bude prelínať našou prácou.