Pokyny pre rodičov detí záujmových útvarov CVČ.

Centrum voľného času Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom

email: cvcdca@seznam.cz, www.cvcdubnica.sk, mobil: 0907710872

 Pokyny pre rodičov a členov ZÚ

  • do centra voľného času možno vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • pri vstupe je každý povinný dezinfikovať si ruky,
  • od 1.10. 2020 každý zákonný zástupca prinesie Vyhlásenie o bezinfenkčnosti,
  • člena záujmového útvaru môže v priestoroch CVČ sprevádzať len jeden zákonný zástupca, pri vchode si ich prevezme vedúci útvaru,
  • ak člen záujmového útvaru navštevuje školu – triedu, ktorá je v karanténe nezúčastní sa záujmového útvaru, informuje svojho vedúceho krúžku,
  • vedúci záujmového útvaru zváži použitie rúška u členov ZÚ, podľa charakteru daného krúžku,
  • vedúci je povinný mať rúško alebo ochranný štít,
  • všetci členovia ZÚ sú povinní riadiť sa pokynmi a nariadeniami.

Pokyny boli vydané v súlade s Usmernením pre CVČ MŠVVaŠ, ktoré bolo zverejnené na stránke ministerstva zo dňa 18.9.2020 a na základe Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.

Opatrenia budú trvať do odvolania resp. aktualizácie pokynov príslušných orgánov.

V Dubnici nad Váhom dňa 30.9.2020                 riaditeľka CVČ  – Mgr. Alena Porubčanová

 Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)