Otvárame krúžkovú činnosť od 24.5.2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/13405:1-A1810 a rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Dubnica nad Váhom

obnovuje prevádzku

Centra voľného času, Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom

Riaditeľka CVČ vydáva pokyny a usmernenia k prevádzke CVČ od 24.5.2021.

A/ Činnosti CVČ podľa vyhlášky 306/2009 Z. z. MŠVVaŠ SR

B/ Prevádzka budovy CVČ Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom

C/ Hygienické opatrenia

A

Záujmová pravidelná činnosť

Výtvarné a kreatívne  ZÚ – v budove CVČ, činnosť do 15.6.20

Jazdecký  ZÚ –  areál CVČ do 15.6.2021

Tanečné ZÚ – v budove elokovaného pracoviska  tanečné sály do 15.6.2021

AJ  – v budove CVČ do 15.6.2021

Materské centrum –  v budove  elokovaného pracoviska  do 15.6.2021

Lego – v budove CVČ do 15.6.2021

Športové ZÚ, ktoré svoju činnosť vykonávajú vo veľkej telocvični, zahája svoju činnosť až v oranžovej farbe / Florbal, bedminton, aikido, šmolkovia/ 

B

Prevádzka budovy CVČ

 1. Do budovy CVČ majú povolený vstup:
  • interní a externí pracovníci CVČ
  • členovia ZÚ
  • rodičia členov ZÚ v nevyhnutných prípadoch a to len jednej sprevádzajúcej osobe.
  • Rodičia nečakajú na ukončenie ZÚ v priestoroch CVČ
 1. Verejnosť ( rodičia) majú povolený vstup do interiéru v prípadoch, ak potrebujú vybaviť náležitosti ohľadom letnej činnosti ( prihlášky, informácie) na nevyhnutný čas prichádzajú do budovy po ohlásení sa .
 2. Členovia ZÚ sa zdržujú len v priestoroch určených na ich ZÚ.
 3. Členovia pri prvej návšteve ZÚ odovzdajú Potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom /zákonným zástupcom. Bez požadovaného aktuálneho príslušného dokumentu nebude umožnený daný krúžok absolvovať. Ak si rodič nemôže doma vytlačiť dokument, ten mu bude poskytnutý priamo v CVČ.

Zákaz:

 • Sprevádzať deti do miestností určených na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
 • Účasti na ZÚ členom, ktorí navštevujú triedu MŠ, ZŠ, SŠ v ktorej bola nariadená karanténa, alebo nariadená karanténa v rodine.
 • Účasti na ZÚ členom, ktorí navštevujú MŠ, ZŠ, SŠ, ktorá má ako celé zariadenie nariadenú karanténu.

C

Hygienické opatrenia

ZÚ v budove a na elkovanom  pracovisku CVČ:

 • Povinnosť interných a externých pracovníkov nosiť v priestoroch budovy CVČ prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka, šál) počas celej výchovno-vzdelávacej činnosti ako aj mimo nej, ak sa nachádza osoba v budove.
 • Povinnosť členov ZÚ mať prekryté horné dýchacie cesty ( rúško, šatka, šál) počas celej doby trvania výchovno-vzdelávacej činnosti ako aj mimo nej, ak sa nachádza v budove CVČ.
 • Výnimku nosiť prekrytie horných ciest dýchacích upravuje vyhláška ÚVZ č. 206
 • Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať členovia len pri tanečnom tréningu a riadia sa pokynmi vedúceho ZÚ.
 • Striedanie skupín členov ZÚ tak, aby medzi jednotlivými skupinami bola 10 minútová prestávka na dezinfekciu a možnosť intenzívneho vyvetrania miestnosti.
 • Logistika záujmovej činnosti tak, aby bol minimalizovaný kontakt jednotlivých skupín detí.
 • Povinnosť rúšok pre cudzích návštevníkov ( rodičov) budovy.
 • Pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk.
 • Dodržiavanie R (rúško) O (odstup) R (ruky).
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Vedúci ZÚ zabezpečia vetranie miestnosti otvorením okien, dezinfekciu dotykových plôch pomôcok po skončení ZÚ.
 • Dezinfekcia spoločných priestorov sa vykonáva 2x denne

ZÚ mimo budovy CVČ  – jazdecký krúžok

Členovia ZÚ dodržujú pokyny vychovávateľky.

 • Dodržiavanie dezinfekcie rúk,
 • Nosenie rúšok, nevzťahuje sa na osoby, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5m.

V Dubnici nad Váhom dňa:  19.5.2021

Mgr. Alena Porubčanová     riaditeľka CVČ