Do škôl už netreba test.

Do škôl už netreba test.

Cesta do školy je  medzi výnimkami v bordových okresoch – ILAVA – mesto Dubnica nad Váhom

Rodičia a žiaci sa nemusia v školách a školských zariadeniach  v Dubnici nad Váhom, od zajtra 29.04.2021 preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID 19.

Ide aj o  okresy, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMATU do štvrtého stupňa varovania, ide teda o okresy, ktoré nie sú čierne.

Aktuálna regionálna charakteristika obmedzení  školách od 26.04.2021 a 03.05.2021 – Okres Ilava – III.stupeň( bordová farba)

Mapa COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT – https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

 

§ 1 Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 29. apríla 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.1 ) (2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

(u) vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia,

v) vstup žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy alebo poslucháča jazykovej školy do školy a školského zariadenia a do vysokej školy na účel prijímacieho konania, ak sa škola alebo vysoká škola nachádza v okrese zaradenom uznesením vlády Slovenskej republiky podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti alebo do I., II. alebo III. stupňa varovania,

Vstup zamestnancov musí byť v súlade s  § 2 Vyhlášky 197 Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa!!!

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_197.pdf