Občianske združenie SRDIEČKO

TLAČIVO Potvrdenie (TU) +Vyhlásenie (TU)

 

 

 

 

Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom, pri ňom zriadené    Srdiečko o.z. pri CVČ je taktiež poberateľom 2 % daní.

  Údaje o prijímateľovi:

  IČO: 50452126

  Právna forma: občianske združenie

  Obchodné meno: Srdiečko o.z. pri CVČ

  Sídlo: Pod Hájom1356, 018 41, Dubnica nad Váhom

   

 

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Srdiečko o.z. pri CVČ

 

ČASŤ 1

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1.         Občianske združenie Srdiečko o.z. pri CVČ /ďalej len „združenie“/  je v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením detí, mládeže, rodičov a priateľov centra voľného času, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v centre voľného času aj mimo neho, ako aj iných obchodných činnostiach a aktivitách súvisiacich s potrebami a cieľmi Združenia.

 

2.         Názov združenia:       Srdiečko o.z. pri CVČ

Sídlo združenia:         Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom

 

3.         Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením,  spájajúcim členov na základe spoločného záujmu, vyvíjajúcu svoju činnosť na celospoločenských a demokratických princípoch.

 

4.         Je samostatnou právnickou osobou, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje svojím menom a na vlastnú zodpovednosť. Snahou združenia je pomôcť deťom, mládeži a rodinám pri využívaní voľného času a viesť ich k aktívnemu vyžívaniu voľného času.

 

Článok 2

Cieľ činnosti občianskeho  združenia

 

Občianske združenie sa zakladá za účelom:

 1. poskytovať zmysluplné trávenie voľného času,
 2. uspokojovať a usmerňovať záujmy detí, mládeže a dospelých a vytvárať návyky pre vhodné využívanie voľného času,
 3. podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
 4. integrovať handicapované, deti a mládež medzi zdravé deti a mládež,
 5. iniciovať vznik nových voľno časových aktivít pre všetky komunity,
 6. realizovať voľno časové projekty – športové, vzdelávacie, kultúrne a spoločenské,
 7. organizovať vzdelávacie kurzy, školenia, športové a záujmové krúžky, rôzne športové, kultúrne, spoločenské, ekologické, vzdelávacie a osvetové akcie pre všetky vekové kategórie,
 8. činnosťou umožniť mladým využívať zmysluplne voľný čas a vyhnúť sa tak prípadným negatívnym vplyvom. Ponúknuť im vhodné aktivity a tak podporiť protidrogovú a proti kriminálnu činnosť mládeže,
 9. realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia,
 10. podporovať toleranciu, priateľstvo a rešpekt naprieč etnickými skupinami a sociálnymi vrstvami,
 11. rozvíjať pozitívny vzťah detí a mládeže  k prírode, kultúre, športu,
 12. organizovať tábory, stretnutia pre deti, mládež, rodiny, deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia,
 13. finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových pomôcok, športových potrieb , kostýmov, údržba, prevádzka a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve a v prenájme občianskeho združenia,
 14. zabezpečovanie všestranných podmienok pre účasť členov na športových, turistických podujatiach (tréningy, súťaže, turnaje) na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Poskytovanie alebo finančné uhrádzanie nákladov s nimi súvisiacimi ako aj materiálno - technické vybavenie, doprava, ubytovanie, občerstvenie, hygiena poplatky a iné náhrady za účasť na jednotlivých podujatiach.

 

Podporiť nás môžete na číslo účtu: SK 70 0200 0000 0037 1969 0958

Ďakujeme

 

 

TOPlist