Centrum voľného času Dubnica nad Váhom - O nás

Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom (CVČ Dubnica n/V) je na základe rozhodnutia

Okresného úradu odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry v Ilave a na základe ustanovenia paragrafu 5 ods. 1 Zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. 4. 2002 podľa ustanovenia § 1 zákona č. 171/1991 Zb. o sústave základných škôl samostatnou rozpočtovou organizáciou. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 2. 4. 2002 prednostom Okresného úradu v Ilave. Dodatkom č. 1 k Zriaďovacej listine, ktorý vydalo dňa 19. 6. 2002 mesto Dubnica nad Váhom, prechádza zriaďovateľská funkcia na mesto Dubnica nad Váhom.

 

Základným predmetom činnosti CVČ je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti (s deťmi a mládežou vo veku od 5 do 26 rokov) a záujmovej a rekreačnej činnosti detí. V našom zariadení majú možnosť tráviť svoj voľný čas všetky deti – zdravé, postihnuté, problémové. CVČ usmerňuje rozvoj ich záujmu, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a zároveň sa podieľa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Cez deti sú do našej činnosti vtiahnutí aj rodičia a starí rodičia.

 

Naša činnosť je rozdelená na dva základné okruhy:

Pravidelná činnosť je reprezentovaná záujmovými krúžkami, prírodovednými dopoludniami pre deti ZŠ, prednáškami pre deti MŠ, ZŠ a prácou s postihnutými a problémovými deťmi v spolupráci so Špeciálnou ZŠ. Pravidelná záujmová činnosť má pomerne široké zameranie, ktoré je ovplyvnené záujmom zákazníkov, odbornosťou a iniciatívou interných a externých pracovníkov. Aktivity prebiehajú v oblasti spoločenských vied, kultúrno-umeleckej oblasti, vedy a techniky, prírodovedy, telovýchovy a športu. Výchovno-vzdelávacím cieľom je rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí a zručností, podporovanie rozvoja myslenia a tvorivosti jedincov, vytváranie správneho postoja k práci, k ľuďom, k sebe samému a k životnému prostrediu. Činnosť je finančne podporovaná z rozpočtu, poplatkov rodičov, vzdelávacích poukazov, prípadne sponzorsky. 

 

Príležitostná záujmová činnosť sa uskutočňuje formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí. Činnosť vychádza z prirodzeného záujmu detí a mládeže, z tradícií CVČ a rôznych sviatkov. Zvýšenú pozornosť venujeme deťom zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia, preventívnym aktivitám zameraným na legálne a nelegálne drogy, zdravý spôsob života a zdravú životosprávu, v snahe zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno–patologickými javmi. Významnú časť našej príležitostnej činnosti tvorí organizovanie rôznych vlastných alebo celomestských podujatí (Mikuláš, Živý Betlehem, Vítanie jari, Zábavné cévečko, Deň pre mamičku...) a poriadanie letných pobytových a prímestských táborov. Rovnako ponúkame návštevu našej Mini ZOO a vozenie na poníkoch aj pre firmy či pri rôznych spoločenských príležitostiach. V rámci príležitostnej činnosti je to aj zabezpečovanie vedomostných olympiád a športových súťaží podľa pokynov Krajského školského úradu v Trenčíne (KŠÚ TN).  

@2014 Centrum voľného Času Dubnica nad Váhom               tvorba a úprava: Patrik Rosypal

 
TOPlist